കുറച്ചു പാത്രങ്ങൾ Gift ആയിട്ട് കിട്ടിട്ടോ????/ Royalford Products/Dinner Set Giveaway/Ayeshas Kitche

1 Просмотры
Издатель
കുറച്ചു പാത്രങ്ങൾ Gift ആയിട്ട് കിട്ടിട്ടോ????/ Royalford Products/ Dinnerset Giveaway


Royalford Products Review

ROYALFORD korean nonstick ceramic casserole set/ 10 pieces set - Dhs 269

ROYALFORD Magic slicer - Dhs 18

ROYALFORD Multipurpose Juicer - Dhs 25

ROYALFORD Pancake maker - Dhs 49

ROYALFORD Bakeware set, 10 pieces - Dhs 99

All products available in Amazon &
also available in stores in UAE, GCC, UK

Links are provided in comment section ( pinned Comment )
Ayesha's kitchen

My mail id - rizareenu@

Follow my Instagram -


Follow my facebook page -

Follow my Blog -

For Business Enquiries / watsapp me - 91 7306561106--------------------Carefree by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license ()

Source:

Artist:
Категория
Смотреть комедии
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика