സമൂഹ അടുക്കളയില്‍ വീഴ്ച; നഗരസഭക്ക് കളക്ടറുടെ താക്കീത്, എന്തധികാരമെന്ന് മേയര്‍| Community Kitchen

7 Просмотры
Издатель
സമൂഹ അടുക്കളയില്‍ വീഴ്ച; നഗരസഭക്ക് കളക്ടറുടെ താക്കീത്, എന്തധികാരമെന്ന് മേയര്‍
kochi community kitchen collector warns corporation Mayor against collector
#Communitykitchen #Asianetnews


Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►

Website ►
Facebook ►
Twitter ►
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users:
► For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Смотреть комедии
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика